Zadania realizowane przez gminę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązy wania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomo cy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest i ntegracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

 • udzielanie schronienia, zapewnieni e posiłku oraz n iezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarz enia losowego;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na po krycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom n iemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodow ym Funduszu Zdrowia;

 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z

 • zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpo średniej, osobiste j opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny or az wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 • praca socjalna;

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

 • dożywianie dzieci;

 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie o dpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w łaściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

 

Zadania własne gmin (art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej):

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamo dzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo łecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecz nej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (art. 18 ustawy o pomocy społecznej):

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdr owotne;

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznyc h usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokryci e wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowy ch domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych o raz rozwój specjalistycznego wsparcia.