Projekt socjalny "Fałszywy wnuczek"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt socjalny

„FAŁSZYWY WNUCZEK”

Lubań wrzesień 2015

Projekt socjalny „FAŁSZYWY WNUCZEK”

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Partnerzy:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, opiekunki PKPS Lubań, sołtysi

Problem społeczny:

We współczesnym świecie naukowo-technicznym, nadmiernie zinstytucjonalizowanym obowiązuje zasada użyteczności, oznacza ona, iż człowiek jest dobry, uznany, pożądany, tak długo jak jest potrzebny, jak może coś dać z siebie.  W stosunkach międzyosobowych często dominuje, agresja, surowość i złość wobec osób starszych. Członkowie rodziny, a szczególnie osoby młode, często nie odczuwają żadnych zobowiązań w stosunku do dziadka czy babci, a zdarza się, że ich odrzucają. Odrzucanie człowieka starszego przez rodzinę może być przyczyną wyobcowania go ze społeczeństwa lokalnego, a utraciwszy dotychczasowe więzi, nie ma on już często siły na nawiązywanie nowych. Wszystko to powoduje, że ludzie starzy doznają poczucia zbędności.  Osoby starsze tracą swoją aktywność nie tylko fizyczną ale i psychiczną, co przyspiesza proces starczej degradacji i rezygnacji.

Seniorzy są również łatwym celem dla oszustów. Posiadają wiele cech (są ufni, życzliwi innym), które powodują, że są oni klientami najbardziej podatnymi na manipulację i wszelkiego rodzaju oszustwa. W całej Polsce wciąż dochodzi do kolejnych prób wyłudzania pieniędzy tzw. metodą na wnuczka ciągle modyfikowaną przez sprawców. Jak podaje policja, w 2014 r. odnotowano najwyższą od kilku lat liczbę tego typu oszustw.

Jedną z metod, którą stosują oszuści jest tzw. metoda na litość. Niejednokrotnie do mieszkania starszej osoby puka nieznajomy, prosząc o coś do jedzenia, picia lub informując o śmierci bliskich osób, czy opłaceniu drogiej operacji. Osoby starsze w dobrej wierze przekazują pieniądze, przygotowują posiłek czy coś do picia, gdy w tym czasie sprawcy okradają ich mieszkania.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych zmieniają cały czas metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, czy też funkcjonariuszy. Wykorzystują chęć udzielenia pomocy przez osoby starsze, w tym pomocy finansowej, krewnym „będącym w potrzebie”. Dlatego tak ważna jest ogólnie mówiąc zasada ograniczonego zaufania, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna

Opis projektu:

„Fałszywy wnuczek” Projekt dotyczy zorganizowania spotkań oraz przygotowanie ulotek dla osób korzystających z usług opiekuńczych, których celem jest uświadomienie jak unikać zagrożeń i bezpiecznie funkcjonować w środowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu wyszedł z inicjatywą odwiedzin osób w podeszłym wieku, objętych pomocą usługową i innych, mających na celu uświadomienie jak unikać zagrożeń typu: kradzież, oszustwo. W tym celu opracowano do adresatów projektu ulotki informacyjne.

Cel główny:

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna osób starszych przez dostarczenie im informacji na temat jak postępować, aby nie dopuścić do zagrożenia oraz jak należy zachować się w przypadku jego wystąpienia.

 

Cele szczegółowe projektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom objętym pomocą usługową poprzez zorganizowanie wizyt w miejscu zamieszkania wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji i poinformowanie zainteresowanych o sposobie postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

Zadania:

- opracowanie ulotek,

- wytypowanie i powiadomienie osób do ich otrzymania,

- zadbanie o organizację wizyt,

- powiadomienie dzielnicowych,

- dostarczenie ulotek do osób starszych korzystających z pomocy usługowej w miejscu zamieszkania oraz innych seniorów z terenu gminy,

- rozmowa na temat bezpieczeństwa.

Spodziewane efekty, rezultaty.

Przedsięwzięcie ma za zadanie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i uświadomienie osobom starszym, jak unikać zagrożeń oraz co należy zrobić w przypadku ich wystąpienia.

Budżet projektu.

Niniejszy projekt realizowany będzie ze środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt stanowić będzie jedynie wydrukowanie ulotek.

Miejsce i termin realizacji.

Projekt będzie realizowany w czwartym kwartale 2015r. oraz w roku 206. W razie potrzeby będą odbywały się cyklicznie. Odwiedziny będą w miejscu zamieszkania osób objętych pomocą usługową. W wizytach uczestniczyć będą podopieczni, pracownicy socjalni, pracownice świadczące usługi opiekuńcze i dzielnicowi KPP. Osoby korzystające z pomocy usługowej w miejscu zamieszkania oraz inni seniorzy otrzymają ulotki dostarczone przez pracowników socjalnych i dzielnicowych, sołtysów i opiekunki PKPS Lubań.

Ewaluacja

Ewaluacja niniejszego Projektu będzie się odbywać w perspektywie roku kalendarzowego oraz kolejnych. Ocenie będą podlegały zrealizowane rezultaty oraz działania realizowane w ocenianym okresie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu sporządzi sprawozdanie z realizacji Projektu.