Jesteś tutaj: Start / Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Asystent rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,
Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniań wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 902)

1. Podstawowe wymagania:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) wykształcenie;
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 1 rok stażu pracy z dziećmi lub rodziną
f) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
g) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
h) prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu,

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,
f) umiejętność współpracy w zespole, zdolności organizacyjne,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
i) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Zakres wykonywanych zadań:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
‐ współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
‐ pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
‐ pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
‐ merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
‐ pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
‐ motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) czas pracy: ¾ etatu,
2) rodzaj umowy: umowa o pracę,
3) miejsce pracy: Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7:00 a 19:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7:00 a 19:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

5. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
b) kopia dowodu osobistego,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku podpisania umowy kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

CV oraz list motywacyjny należy podpisać i opatrzyć klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902.)”.

1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY ” należy składać do dnia 04 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań , pok. Nr 7,8.
2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.
3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim będzie test i rozmowa kwalifikacyjna wraz z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 5 sierpnia 2016r.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Figurska