Projekt socjalny "Aktywizacja Seniorów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROJEKT SOCJALNY

„Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań

 

Lubań luty 2016

PROJEKT SOCJALNY Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań

 

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

 

Partnerzy:

1)      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu,

2)      Klub Seniora „ Radostowianie” w Radostowie,

3)      Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Oddział w Lubaniu

4)      inne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Lubań zainteresowane współpracą na rzecz realizacji Projektu,

5)      wolontariusze ,

6)      firmy, instytucje i osoby prywatne wspierające działania realizowane w ramach Programu.

 

Problem społeczny

Zmiany demograficzne zachodzące w całym kraju (spadek liczby urodzeń, ujemny przyrost naturalny) w tym również w gminie Lubań, skłaniają do podjęcia jak najpilniej działań skierowanych dla osób w wieku poprodukcyjnym. Konieczność zwiększenia aktywności osób w tzw. „wieku 60+” jest obecnie mocno akcentowana  w kampaniach społecznych oraz programach ogólnopolskich.

Struktura demograficzna Gminy Lubań zmienia się od wielu lat zwłaszcza  w zakresie udziału liczebnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców .

W okresie ostatnich 10 lat znacząco zmniejszyła się liczba osób w wieku do 18 lat . Z kolei w tym samym czasie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.  

Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizujących i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie całej gminy.

 

Ponadto z doświadczeń płynących z pracy środowiskowej OPS (pracownicy socjalni, opiekunki) wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle korzystnym, pozwalającym lepiej funkcjonować na co dzień i dłużej utrzymać poprawne samopoczucie oraz zdrowie.

 

Opis projektu:

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ustalono, że zachodzi konieczność wspomagania działaniami tych zdarzeń, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym oraz osoby osamotnione z terenu gminy mogą podejmować działania integracyjne i wspólnie spędzać czas.

Zdarzenia takie mają walor nie tylko integracyjny, lecz również przyczyniają się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa seniorów z terenu naszej gminy.

Jest to działanie tym bardziej zasadne, że środowisko osób w wieku poprodukcyjnym wykazuje dużą aktywność społeczną na terenie naszej gminy m.in. działając w organizacjach pozarządowych.

 

Cel główny:

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubań i polepszenie ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

Cele szczegółowe:

1)      pogłębienie więzi międzyludzkich wśród seniorów z gminy Lubań,

2)      umożliwienie rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym (np. lokalnych lub  międzypokoleniowych),

3)      organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym  dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.),

4)      organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, sztuka kulinarna itp.)

 

Spodziewane rezultaty:

  • nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami;
  • wzrost poczucia własnej wartości;
  • poprawa samopoczucia;
  • nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego;
  • prawidłowe relacje międzypokoleniowe;
  • nabycie wiedzy o swoich zasobach i możliwościach;
  • nabycie wiedzy nt. swojego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Działania prowadzone w ramach niniejszego programu będą obejmowały zasięgiem całą Gminę Lubań  i skierowane do wszystkich jej mieszkańców.

Działania realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przy ścisłej współpracy z uczestnikami oraz organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

 

Miejsce i termin realizacji

 

Seniorzy z terenu Gminy Lubań, czas 01.02.2016- 31.12.2016

 

Ewaluacja

Ewaluacja niniejszego Projektu będzie się odbywać w perspektywie roku kalendarzowego. Ocenie będą podlegały zrealizowane rezultaty oraz działania realizowane w ocenianym okresie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu sporządzi sprawozdanie z realizacji Projektu.