Zespół interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PODEJMUJE GMINA, W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH PRACY W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubań  opracowano uchwałę w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania( uchwała  nr XII/61/2011 rady gminy w Lubaniu z dnia 29 września 2011 roku).

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, SKŁADA SIĘ  Z PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, POLICJI, OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KURATORÓW SĄDOWYCH.

ZARZĄDZENIEM NR 90/OW/2012 WÓJTA GMINY LUBAŃ Z DNIA 09.11.2012 ROKU - POWOŁANO  SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

ZADANIEM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO JEST INTEGROWANIA I KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ W/W PODMIOTÓW ORAZ SPECJALISTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODDZINIE, WSZCZEGÓLNOSCI PRZEZ:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, MOŻE TWORZYĆ GRUPY ROBOCZE W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z WYSTĄPIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE W INDYWIDYALNYCH PRZYPADKACH.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi. A także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DO ZADAŃ GRUP ROBOCZYCH NALEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

„TRZEBA POZNAĆ SWOJE PRAWA, WYJŚĆ Z CIENIA I POZWOLIĆ SOBIE POMÓC !”

 

 

JEŻELI CHOCIAŻBY RAZ W RODZINIE POJAWIŁY SIĘ ZACHOWANIA PRZEMOCOWE WOBEC CIEBIE LUB WOBEC DZIECI- ZAREAGUJ, NIE POZWÓL, BY SIĘ ONE POWTÓRZYŁY.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTEREDYSCYPLINARNREGO CODZIENNIE PEŁNI DYŻUR W URZĘDZIE GMINY LUBAŃ

W POKOJU NUMER 25- II PIĘTRO

PONIEDZIAŁEK OD GODZ.11 DO GODZ. 17.

WTOREK – PIĄTEK OD GODZ. 7.15 DO GODZ. 13.15

TELEFON: 75 646 59 36

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres e-mail

1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

UL.SIKORSKIEGO 4

59-800 LUBAŃ

75 722 90 00

75 722 90 46

 

2.

PROKURATURA REJONOWA

UL.A.KRAJOWEJ 31

59-800 LUBAŃ

75 644 84 60

 

3.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL.DĄBROWSKIEGO 18  59-800 LUBAŃ

75 722 21 50

 

4.

SĄD REJONOWY

III WYDZIAŁ RODZINNY

PL. 3-GO MAJA 12

59-800 LUBAŃ

75 646 46 22

 

5.

PORADNIA PEDAGOGICZNA-PSYCHOLOGICZNA

UL. ŁOKIETKA 2

59-800 LUBAŃ

75 646 51 10

 

6.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

UL.PRZEMYSŁOWA 4          59-800 LUBAŃ

75 646 11 70

pcpr@powiatluban.pl

7.

URZĄD GMINY - PEŁNOMOCNIK  ds. Uzależnień

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL.DĄBROWSKIEGO 18 59-800 LUBAŃ

75 646 59 36

 

8.

OGNISKO WYCHOWAWCZE

DLA DZIEWCZĄT

UL.WROCŁAWSKA 17      59-800 LUBAŃ

75 646 15 96

ognisko_luban@interia.pl

9.

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

(Mściszów,Radostów,Pisarzowice,Henrykó)

UL. DĄBROWSKIEGO 18 59-800 LUBAŃ

75 646 59 36

 

10

SCHRONISKO im.Św.Brata Alberta „PRZYSTAŃ”

UL.BAWOROWO 18

59-820 LEŚNA

75  721 15 30

 

11

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

UL.DĄBROWSKIEGO 18  59-800 LUBAŃ

75 646 59 36

 

12

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

(w siedzibie PCK)

PL.3-GO MAJA 11

59-800 LUBAŃ

602 467 812

 

 

– Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800–2200, w niedziele i święta w godzinach 800–1600), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100), Poradnia e–mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

– Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z te­lefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

 

WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.