Zasiłek stały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2019

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

  • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lek arza orzecznika/ Komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
  • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności).
  • Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej (do renty takiej uprawniona jest zwykle osoba, której niepełnosprawność pows tała w młodym wieku, np. w trakcie nauki w szkole, i która z tego powodu nie była w sta nie nabyć innych uprawnień, np. do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek nie przysługuje też jeśli osoba uprawniona jest do świadczenia pielęgnacyjnego (Informacje w dziale rodzinnym).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł, minimalna 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Bliżej wyjaśniają to poniższe przykłady.

 

Przykład 1:

Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, całkow icie niez dolnej do pracy, jest z asiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Kryteriu m dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł. Różnica wynosi: 542 - 153 = 389 zł. Kwota zasiłku stałego w przypadku tej osoby została ustalona na 389 zł.

 

Przykład 2:

W rodzinie jest osob a niezdolna do pracy z powodu wieku. Po zliczeniu dochodów tej rodziny okazało się, że na jedną osobę w rodzinie przypada 200 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł. Różnica wynosi: 456 - 200 = 256 zł. Kwota zasiłku stałego w tym przy padku została ustalona na 256 zł.