NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)

1. Podstawowe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie minimum średnie,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

2. Dodatkowe wymagania:

 1. podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

 2. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,

 5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 6. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

 1. przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 2. prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno- rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych,

 3. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,

 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 6. przygotowanie projektu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach świadczeń alimentacyjnych.

 7. sporządzanie decyzji administracyjnych

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, praca biurowa,

 2. stanowisko pracy: Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 3. czas pracy: pełen etat.

 4. rodzaj umowy: umowa o pracę,

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,

 2. kserokopie świadectw pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje    zawodowe- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 4. kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

 9. kserokopia dokumentu w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnień których mowa w art. 13a ust.2 ustawy – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

 10. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 1 grudnia 2020 r.

 1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO” należy składać do dnia 25 listopada 2020r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań, pok. Nr 7,8.

 2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.

 3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim może być test i rozmowa kwalifikacyjna wraz  z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 26 listopada 2020r.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.

 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Mykała

 

 

Pliki do pobrania