NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2020

 

KIEROWNIK

 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT RODZINY

 

 

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniań wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)

1. Podstawowe wymagania:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) wykształcenie;

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 1 rok stażu pracy z dziećmi lub rodziną

f) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

g) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

h) prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu,

2. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

f) umiejętność współpracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. czas pracy: 1 etat,

 2. rodzaj umowy: umowa o pracę,

 3. miejsce pracy: Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7:00 a 19:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7:00 a 19:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 4. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku podpisania umowy kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 10. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO 1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY ” należy składać do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań , pok. Nr 7,8.

 2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.

 3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim będzie rozmowa kwalifikacyjna wraz  z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 29 października 2020r.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.

 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.

   

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Mykała