Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2019

Zasiłek celowy można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej pot rzeby bytowej, np. na pokrycie części lu b całości kosztów zakupu żywności, leków i leczeni a, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jaką ponio sła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach o sobie lub rodzinie o docho dach przekraczających kryterium dochodowe może być przyz nany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak jego wysokość uzależniona jest od możliwo ści finansowych Ośrodka.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie pr zysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świ adczeń z pomocy społecznej.

Za okres tymczasowego aresztowania n ie udziela się świadczeń.