Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

OFERTY PRACY

Artykuły

24 maja 2023

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Luban 23.05.2023

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W LUBANIU

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2022 r. poz. 530 )

 

1. Podstawowe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie minimum średnie,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 

2. Dodatkowe wymagania:

 1. podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

 2. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,

 5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 6. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

 

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

 1. przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 2. prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno- rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych,

 3. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,

 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 6. przygotowanie projektu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach świadczeń alimentacyjnych.

 7. sporządzanie decyzji administracyjnych

 

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, praca biurowa,

 2. stanowisko pracy: Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 3. czas pracy: pełen etat.

 4. rodzaj umowy: umowa o pracę,

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie świadectw pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje    zawodowe- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 5. kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 6. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

 9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 10. kserokopia dokumentu w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnień których mowa w art. 13a ust.2 ustawy – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to czerwiec 2023 r.

 

Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 roku, poz. 1781 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

 

 1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO” należy składać do dnia 1 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań , pok. Nr 9.

 2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.

 3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim będzie test i rozmowa kwalifikacyjna wraz  z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 2 maja 2023r.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.

 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.

   

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Mykała

12 listopada 2020

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
14 października 2020

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 

KIEROWNIK

 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT RODZINY

 

 

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniań wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)

1. Podstawowe wymagania:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) wykształcenie;

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 1 rok stażu pracy z dziećmi lub rodziną

f) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

g) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

h) prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu,

2. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

f) umiejętność współpracy w zespole, zdolności organizacyjne,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. czas pracy: 1 etat,

 2. rodzaj umowy: umowa o pracę,

 3. miejsce pracy: Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7:00 a 19:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7:00 a 19:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 4. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku podpisania umowy kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 10. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO 1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY ” należy składać do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań , pok. Nr 7,8.

 2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.

 3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim będzie rozmowa kwalifikacyjna wraz  z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 29 października 2020r.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.

 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.

   

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Mykała

Pliki do pobrania