Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Formy pomocy

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Artykuły

6 kwietnia 2019

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Czytaj więcej o: Zasiłek stały
6 kwietnia 2019

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

Przyznany mo że być osobom i rodzinom, któr y c h posiadane za soby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:

  • długotrwała choroba,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Czytaj więcej o: Zasiłek okresowy
6 kwietnia 2019

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej pot rzeby bytowej, np. na pokrycie części lu b całości kosztów zakupu żywności, leków i leczeni a, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jaką ponio sła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

Czytaj więcej o: Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy