zaloguj się   |   

Konkurs na stanowisko Pracownika d.s.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

15.02.2018

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 902 z późn.zm.)
1. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie minimum średnie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

2. Dodatkowe wymagania:
1) podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
2) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,
5) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
6) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
1) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno- rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych,
3) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
5) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6) przygotowanie projektu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach świadczeń alimentacyjnych.
7) sporządzanie decyzji administracyjnych

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, praca biurowa,
2. stanowisko pracy: Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
3. czas pracy: pełen etat.
4. rodzaj umowy: umowa o pracę,

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw pracy- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
10) kserokopia dokumentu w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnień których mowa w art. 13a ust.2 ustawy – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to marzec 2018 r.
Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.
1. Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO” należy składać do dnia 1marca 2018 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań , pok. Nr 9.
2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Lubań po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, a osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę o tym informowane.
3. Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację oraz lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 6 i zostali zakwalifikowani do II etapu jakim będzie test i rozmowa kwalifikacyjna wraz z jego terminem zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ( http://gops.luban.ug.gov.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu , przy ul. Dąbrowskiego 18 w dniu 2 marca 2018r.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lubaniu.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 721 6428.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Figurska
 

» wróć