Zapytanie ofertowe Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na Realizację zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Lubań w roku 2022”.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

59 – 800 Lubań ul. Jarosława Dąbrowskiego 18

Tel. 75 722 21 50 , 75 721 64 28, e’mail : gops-luban@o2.plZAPYTANIE OFERTOWE

na

Realizację zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Lubań w roku 2022”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizację zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Lubań w roku 2022”.

 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i czynności pielęgnacyjnych, pomoc w wykonywaniu czynności gospodarczych w mieszkaniu, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pomoc w gospodarowaniu się środkami finansowymi.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i czynności pielęgnacyjnych, pomoc w wykonywaniu czynności gospodarczych w mieszkaniu, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w gospodarowaniu się środkami finansowymi, rehabilitację fizyczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem i funkcjonowanie w społeczeństwie.

 4. Usługi świadczone są na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak i osób w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 5. Zakres czynności usług opiekuńczych

I. Usługi opiekuńcze:

1. Wykonanie czynności pielęgnacyjnych :

 • przesłanie łóżka,

 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

 • mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie klienta i pomaganie przy zmianie pozycji,

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń,

 • pomoc przy załatwianiu spraw fizjologicznych,

 • pielęgnacja zlecona przez lekarza leczącego i ustalona z kierownikiem GOPS Lubań,

 • pomoc w wykonywaniu w/w czynności klientowi, który porusza się i jest w stanie wykonać je częściowo.

2. Wykonywanie czynności gospodarczych - pomoc mieszkaniowa:

 • zakupy artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji artykułów przemysłowych,

 • zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

 • karmienie klienta, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

 • utrzymanie w czystości otoczenia klienta,

 • dokonywanie bieżących porządków w pomieszczeniach, w których przebywa klient,

 • dokonywanie raz w kwartale porządków generalnych,

 • utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego klienta,

 • pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży klienta,

 • dbanie o czystość bielizny pościelowej klienta, pranie jej korzystając ze sprzętu klienta,

 • zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,

 • załatwianie innych spraw na życzenie klienta lub polecenie organizatora usług, np. dokonywanie opłat czynszowych, załatwienie spraw urzędowych, itp.

3. W przypadku zgonu klienta osoba świadcząca usługi powinna :

 • wezwać dozorcę, sąsiada a w razie potrzeby funkcjonariusza Policji,

 • niezwłocznie powiadomić kierownika GOPS Lubań,

 • wezwać lekarza leczącego - rodzinnego celem stwierdzenia zgonu,

 • zawiadomić rodzinę klienta, jeśli dysponuje się adresem.

II. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. Wykonanie czynności pielęgnacyjnych - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. , poz. 685).

6. W przypadku zgonu klienta osoba świadcząca usługi powinna :

 • wezwać dozorcę, sąsiada a w razie potrzeby funkcjonariusza Policji,

 • niezwłocznie powiadomić kierownika GOPS Lubań,

 • wezwać lekarza leczącego - rodzinnego celem stwierdzenia zgonu,

 • zawiadomić rodzinę klienta, jeśli dysponuje się adresem.

 1. Przewidywana liczba objętych usługami opiekuńczymi wynosi 8 osób, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 1 osoba, zamieszkujących na terenie gminy Lubań. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych może ulec zmianie.

 2. Usługi świadczone będą na podstawie decyzji wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 3. Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie na podstawie ilości faktycznie świadczonych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o przyjętą w ofercie stawkę godzinową.

 1. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

 3. Posiada zatrudnione osoby kompetentne i uprawnione do wykonywania zamówienia. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, fizykoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego

 4. Posiada wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług opiekuńczych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z informacją o rodzaju świadczonych usług, okresie i na czyje zlecenie były realizowane. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

III. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji gdy:

- nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła okoliczność powodująca że realizacji zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

- postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania również bez podania przyczyny.IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza tj. będzie z najniższą ceną .

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, w okresie od dnia 03.01.2022r. do 31.12.2022r. / od poniedziałku do piątku /

Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za 1 godzinę usług opiekuńczych i za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. W cenę oferty należy wliczyć koszty własnych narzędzi, materiałów i przyrządów.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.

 2. Kompletna oferta musi zawierać:

 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),

 2. oświadczenie o spełnianiu warunków izatrudnieniu osób kompetentnych i uprawnionych do wykonywania zamówienia (załącznik nr 2),

 3. oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (załącznik nr 3),

 4. ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług opiekuńczych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z informacją o rodzaju świadczonych usług, okresie i na czyje zlecenie były realizowane.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

 2. Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ( w tym wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia).

VIII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę prosimy złożyć osobiście do dnia 12 listopada 2021 roku do godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu pokój nr 7, bądź przesłać na adres mailowy – gops-luban@o2.pl.

 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Mykała 75 721 6428Kierownik GOPS Lubań

Ewa MykałaZamówienie o wartości szacunkowej do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.